Publisert 9. april 2024

Ny støtteordning til energikartlegging og energitilstand

I ei ny satsing frå Enova kan bedrifter no søke om støtte til energikartlegging og forbetring av energitilstanden i yrkesbygg. Initiativet kjem som ein del av ein større innsats for å auke energieffektivitet og berekraft i næringslivet.
Bedrifter som ønsker å søke om støtte til energikartlegging kan få dekka inntil 50% av kostnadane og maks 400 000 kroner. Bedrifter som søker om forbetring av energitilstand kan få dekka inntil 30% av kostnadane og maksimalt 10 millionar kroner. Ved å tilby økonomisk støtte til energikartlegging og forbetring av energitilstanden i yrkesbygg, styrker Enova rolla si som ei drivkraft i overgangen til ein grønare økonomi.

Ei vellukka satsing på berekraft

Håvard Hagen, bransjeansvarleg for eigedom i Sparebanken Sogn og Fjordane, er positiv til dei nye tiltaka.
– Desse nye støtteordningane frå Enova er ei svært positiv nyheit for bedrifter. Dette vil gi dei moglegheit til å identifisere område der dei kan effektivisere energibruken sin og samtidig redusere driftskostnadane. I tillegg vil det vere eit viktig steg mot ei meir berekraftig framtid, seier Hagen.

Oppmoding til bedrifter

Med den nye støtteordninga tilgjengeleg frå Enova, oppmodast bedrifter innan den kommersielle sektoren til å nytte seg av denne moglegheita.
Hagen trur fleire bedrifter vil nytte seg av ordninga.

– Mange bedrifter ser at det er viktig å vere langt framme og tidleg ute når det kjem til berekraft og miljøtiltak. I det korte løp kan slike investeringar vere kostbare, men i det lange løp vil dei ha ein positiv innverknad på resultata og omdømmet til bedriftene. Derfor er støtteordningar frå Enova viktige og gode insentiv for å kome i gang, seier Hagen.

Inger Marie Lien

kommunikasjonsrådgjevar971 90 242inger.marie.lien@ssf.no

Siste frå meirennbank.no

– Denne skal vi henge opp inne på standplass!

Jørgen Virkesdal i Nyborg Skyttarlag smiler om kapp med sola då banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane Torunn Mattson dukkar opp på laget si skytebane med ein sjekk på 250 000 kroner.

Les heile saka
– Denne skal vi henge opp inne på standplass!21. mai 2024
Ikonisk Høyanger-trapp får to millionar kroner14. mai 2024
Her lurer Bambi på kva som skjer14. mai 2024
– Millionane er eit viktig signal13. mai 2024