Lån

Her finn du eksempel på bustadlånsrenter. Kva renter du får er avhengig av sikkerheit, risiko og belåningsgrad. Vi vil gjerne ta ein prat for å gje deg eit tilbod!
Prisliste gjeld frå 28. juni 2022
Grøne bustadlån 1)NominellEffektiv
Grønt bustadlån2,54%2,64%
Klimalån år 12,00%
Klimalån år 22,54%2,70%
Førsteheimslån NominellEffektiv
Lån inntil 85%2,84%2,95%
Bustadlån Ung (under 34 år)NominellEffektiv
Lån inntil 85% 3,15%3,27%
Bustadlån inntil 75 % belåning 2)NominellEffektiv
Lån over 2 mill kr3,25%3,37%
Lån under 2 mill kr 3,50%3,63%
Fleksilån NominellEffektiv
Lån inntil 60 %3,50%3,64%
Fastrentelån 3)NominellEffektiv
3 år 4,05%4,20%
5 år4,20%4,35%
10 år4,25%4,40%
BustadbyggelånPris
Bustadbyggelån Nominell rente frå 4,90 %
Provisjon per kvartal av innvilga låneramme0,30 %
Andre lån NominellEffektiv
Grønt billån inntil 65 %3,75%4,73%
Grønt billån inntil 80 % 4,55%5,59%
Billån inntil 65 %3,85%4,86%
Billån inntil 80 % 4,65%5,69%
Billån Ung 6,95%10,22%
Bubillån inntil 65 %3,85%5,57%
Bubillån inntil 80 %4,65%6,41%
Campingvognlån inntil 65 %3,85%5,57%
Campingvognlån inntil 80 %4,65%6,41%
Båtlån inntil 65 %4,55%5,59%
Båtlån inntil 80 %4,95%6,31%
Forbrukslån 17,85%20,31%
Personkreditt15,95%17,17%
Andre lånekostnaderPris
Etablering av lån uten pantFrå kr 1000
Etablering av lån med pantFrå kr 3000
Etablering av lån med mellomfinansiering eller tilleggssikkerheitFrå kr 5000
Etableringsgebyr bustadbyggelånFrå kr 5000
Endring på lån/kreditt (betalingsutsetting, endra løpetid o.l.)kr 500
Endring på lån / kreditt (endre sikkerheiter, pantefråfall, prioritetsvikelse o.l.)Kr 1 000
Brot på avtale om fastrentelånkr 1500
Termingebyr/automatisk trekk utan meldingkr 60
Termingebyr/automatisk trekk med meldingkr 95
Fast månadspris Fleksilånkr 70
Betaling med tilsendt girokr 120
Overtrekksrente18,00 %
Rente ved for sein betaling (morarente) 9,25 %
Purregebyr kr 35
_
*) Vilkår for å få bustadlån i Sparebanken Sogn og Fjordane
- Fast jobb/varig fast inntekt
- Pant i fast eigedom
- Konto i banken som lånekostnadene kan trekkast frå
1) Klimalån har 2,00 % rente første året, deretter auka renta til p.t rente for Grønt bustadlån.
2) Lån inntil 75 % av marknadsverdien og kan overførast til Bustadkreditt Sogn og Fjordane. Lån over 75 % av marknadsverdien er 0,30 prosentpoeng over.
Kundar som har behov for å låne heile kjøpesummen, må normalt stille tilleggssikkerheit. Lånet kan bli splitta i to, og inntil 75 % av lånet overført til Bustadkreditt Sogn og Fjordane.
3) Inntil 75 % belåning. For kundar som kvalifiserer til Bustadlån Ung, kan vi tilby fastrente inntil 85 % av panteverdien.
Fastrentelån
Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00.
Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Prisliste for tinglysing fast eigendom og burettslag er på Kartverk sine sider.
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på Finansportalen
--------------------------
Atterhald om moglege feil i prislista.