Fem tips til deg som har eiga inntekt

  • Sjekk at timane stemmer på lønnsslipp.
  • Skru opp skatteprosenten til å passe den nye inntekta. Dette gjer du på skatteetaten.no.
  • Få oversikt over vilkår og goder i jobben. Mange bedrifter har forsikringar og andre fordelar for dei tilsette.
  • Signere arbeidskontrakt - Gjer deg godt kjend med kva du signerer på før du skriv under. Potensielle konfliktar kan unngåast dersom ei slik kontrakt er på plass frå første stund.
  • Set opp faste trekk på lønningsdag.

No er tida for å spare

Ekstra inntekt gir auka sparepotensial. Ein viktig del av sparinga er å finne ut kva formål ein skal spare til.
Buffersparing - Sett av pengar til uventa utgifter. Ein veit aldri når vaskemaskina eller mobilen ryk!
Enkeltformål - For mange er det aktuelt å spare til meir kortsiktige prosjekt, som sertifikat, bil, ferietur eller liknande. Då anbefaler vi Sparemål.
Bustad - Bustadsparing er eit langsiktig prosjekt, og med høge bustadprisar anbefaler vi å kome i gang tidleg. For deg som tenar meir enn 70 000 kroner i året, anbefaler vi å spare på BSU. Om du ikkje skattar, vil Bustadsparekonto vere ditt beste alternativ.
Les meir om bustadsparing

La sparinga gå av seg sjølv

Eit av dei beste tipsa til å lukkast med sparing, er å spare fast. Du kan opprette spareavtalar med eit fast månadleg trekk den dagen du får løn. Eit anna alternativ er å ta i bruk småsparing. Med småsparing kan du spare litt kvar gong du drar kortet, enten eit fast beløp eller ei avrunding oppover av beløpet. Dette er små endringar per transaksjon som kan utgjere ein stor forskjell i det lange løp.
Opprett Småsparing