Fondshandel

Ny fondshandelsløysing

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr ei ny løysing for fondshandel. Denne løysinga inneheld ei rekkje nye funksjonar og tenester som til dømes:
  • Tilgang til Aksjesparekonto - sjå meir her 
  • Ny og vesentleg betre fonds- og aksjeoversikt i både nettbank og mobilbank
  • Tilgang til historisk utvikling på portefølje
  • Førehandsdefinerte spareløysingar
  • Fleire fond å velje mellom
  • Full oversikt over barna dine sine fond
  • Samla rapportering og årsoppgåve

Er du ny kunde eller skal kjøpe fleire Fondsandelar?
Løysinga er tilgjengeleg i både i nettbanken og i mobilbanken vår. Her ligg eit stort utval av fondsleverandørar og nye produkt som aksjesparekonto og IPS  

Kva skjer med dei eksisterande fonda dine i ny Fondsløysing?  
Hittil har fondsandelane dine vore registrerte hos den enkelte fondsleverandør. I den nye løysinga skal Norne Securities* no utføre desse oppgåvene.  Dette betyr at Norne Securities vil føre register over fondsandelane dine og rapportere transaksjonar, beholdning m.m. til deg og skattemyndigheitene.

Overgang til ny løysing inneber ingen skattemessig effekt eller endringar i rettar og rettsvern for deg som andelseigar. Du vil heller ikkje få ekstra kostnader eller gebyr.

* Norne Securities AS er eit verdipapirføretak med løyve frå Finanstilsynet til å stå oppført som forvaltar (nominee) i verdipapirfonda sitt andelseierregister. Norne Securities er eigd av fleire frittstående sparebankar. Meir informasjon på norne.no

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00