Starte IPS

Slik starter du individuell pensjonssparing med utsett skatt :

 Vis video i fullskjerm

STEG 1 - Logg på og bli kunde i fondsløysing
Logg deg på i nettbanken som vanleg og vel «FOND» øvst i menyen. Då kjem du til hovudmenyen for fond, IPS og aksjesparekonto. 

STEG 2 – Opprett konto for IPS
No vil du bli leia gjennom ei bestillingssløyfe der du først skal gjennom 4 steg med kartlegging, informasjon og avtalar før du opprettar ein IPS-konto.

STEG 3 – Utføre eingongskjøp og etablere spareavtale mot IPS-konto
Vi tilbyr ein fleksibel pensjonsplattform, der du sjølv kan setje saman di eiga pensjonsportefølje. Du vil kunne velje mellom ei rekke fond som passar ditt forhold til risiko. Ynskjer du låg risiko vel du fond med overvekt i renter. Har du eit meir avslappa forhold til risiko kan du velje fond med overvekt i aksjar. Endringar kan du sjølv gjere undervegs, utan at det medfører ytterlegare kostnadar.

For å kjøpe fond eller starte sparing til IPS-konto gjer slik:

 • Trykk «kjøp fond» for enkeltinnskot og/eller «start spareavtale».
 • Vel fond(a) du ønsker å ha i IPS. Du kan nytte deg av fleire fond. Bruk handlevognfunksjon i kursliste
 • Dersom du ønskjer fond som har lågare aksjedel, sjå eige avsnitt under.
 • Du kan søke etter fond slik:
  - Stå på «alle» i fondslista og søk på fondsnamn, fondsleverandør og fondsgruppe. 
  - Ved val av kombinasjonsfond med ulik aksjedel, bruk rullegardin i «vel fondsgruppe», finn «Int. kombinasjonsfond Defensiv», «Balansert» og «Offensiv» nedst i utvalet.
 • Under «handlevogna» oppe ligg valte fond. I bildet legg du inn «IPS-konto» og belastningskonto for enkeltkjøp og gjer det same for eventuell spareavtale. 

Nærare om val av fond i IPS
Når du opprettar IPS-sparing lyt du spesielt ta omsyn til to faktorar. Den første er kor mykje du ynskjer eller har høve til å spare. Dette blir ei sjølvstendig vurdering ut frå din eigen økonomiske ståstad. Den andre faktoren er kva fond du skal velje. Her kan vi som bank bidra med råd, men merk deg at det er din eigen vilje til risiko som er grunnlaget for dei råda som vil bli gitt.

Basert på risikovilje har vi eigne fond som er tilpasse dei forskjellige risikoklassane, Låg – Middels –Høg.

Låg risiko, (Defensiv): «For deg som i mest mogleg grad ynskjer å unngå dei store svingingane som gjerne kjenneteiknar aksjemarknaden, eller har kort tid igjen til utbetalinga skal starte». Gode alternativ her kan være DNB Aktiv 30 eller Skagen Select 15 eller 30.

Middels risiko, (Balansert): «Du aksepterer at dine fond svingar ein del i verdi, eventuelt at du har meir enn 5-7 år igjen til utbetaling.» Her kan DNB Aktiv 50 eller Skagen Select 60 vere gode val.

Høg Risiko, (Offensiv): «For deg som er opptatt av høg avkastning og toler større svingingar i verdien i spareperioden. Passar også for deg som har lengre sparehorisont, gjerne over 10 år fram til pensjonsalder». DNB Aktiv 80 og Skagen Select 80 er aktuelle fond.

Bestill IPS-konto i nettbanken:

Logg på

 

  Ofte stilte spørsmål om IPS


Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00