aksjesparekonto

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr ei todelt løysing, som gjer at du som kunde kan få ein Aksjesparekonto (ASK) for fond og ein for aksjar.

Viktige tidsfristar for overgangsordning 2018/2019
Flytt dine eksisterande aksjefond og enkeltaksjar inn på Aksjesparekonto utan at det utløyser skatt innan 15.12.2018. Har du verdipapir, men er kunde i annan bank, gjeld framleis den same overgangsordninga, men då er fristen 30.11.2018.

Sjå meir om korleis du gjer det. 

Eit fleirtal i Stortinget føreslår å utvide denne ordninga til ut 2019, og det skal avgjerast i desember.

Fordelane med Aksjesparekonto

  • I Aksjesparekontoen kan du kjøpe og selje aksjar og aksjefond utan å betale skatt på gevinsten der og då (utsett skatt) 
  • Du kan når som helst ta ut innbetalt beløp utan å skatte. Først når du tar ut gevinstar frå Aksjesparekontoen, blir du skattlagd 
  • Handle i børsnoterte aksjar, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandla fond

Kven passar Aksjesparekonto for?
Kontoen er ikkje berre for avanserte aksjehandlarar, men passar også for deg som har aksjar, aksjefond eller eigenkapitalbevis, eller har planer om å starte langsiktig sparing.

Spørsmål? Kontakt ein av rådgjevarane våre 

 

Opprett Aksjesparekonto

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00