Prisliste

Prisliste gjeldande frå 1. juni 2012

Manuelle betalingstenester

Brevgiro - pr giro kr 12
Brevgiro - innsendt pr post Porto
Brevgiro - kvittering i retur (oblat) kr 14
Brevgiro - retur pga manglande dekning / feil kr 120
Overføring mellom eigne konti innmeldt til banken kr 20
Giro - levert i banken og trekt frå konto kr 40
Hastegiro - levert i banken og trekt frå konto kr 75
Girooppdrag innmeldt til banken pr telefon/epost kr 75
Utbetalingsgiro (manglar mottakar sitt kontonummer) kr 100
Fast betalingsoppdrag med melding til betalingsmottakar kr 15
Fast betalingsoppdrag med melding til betalar kr 15
Sjekk kr 30
Bankremisse kr 75

Manuelle betalingar til utlandet

Normalbetaling - til konto kr 350
Til kunde utan konto / swiftsjekk kr 400
Telefaksadvisering kr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandsk bank 2) kr 150
Retting av mottatt betalingsoppdrag kr 100
Feil frå kunde som medfører reklamasjon 3) kr 400

Hastebetaling til konto i utlandet (manuell)

- under NOK 20 000 kr 500
- NOK 20 000 - NOK 1 million kr 700
- over NOK 1 million kr 950

Frå utlandet i valuta og NOK

Overføringar i EUR eller SEK frå EU/EØS land 1) kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2 000 kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2 000 kr 100

Valutasetlar

Sal av valuta via minibank kr 20
Sal av valuta ved belastning av konti i banken (pr kjøp) kr 50
Sal av valuta via minibank til kundar i andre bankar kr 100
Kjøp av valuta ved godskriving av konto i banken (pr kjøp) kr 50

Valutasjekk

Kjøp av valutasjekk kr 400
Valutasjekk til inkasso 2) 2,5%, min kr 500
Pensjonssjekk kr 50

1) Krav til betalinga:
  - må vere registrert med IBAN og BIC
  - beløp mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000
  - betalingskostnadene er delt mellom betalar og mottakar

2) Eventuelle kostnader i utanlands bank kjem i tillegg

3) Pris m.a. for betalingar som manglar BIC / SWIFT-adresse til mottakar sin bank, og betalingar innanfor Europa som manglar mottakar sitt IBAN nummer

- - - - - - - -
Atterhald om mulege feil i prislista. 

Andre lånekostnader/prisar

Etablering av lån utan pant frå 1 000 kr
Etablering av lån med pant frå 2 000 kr
Termingebyr / automatisk trekk utan melding 40 kr
Termingebyr / automatisk trekk med melding 75 kr
Fast månadspris Fleksilån 60 kr
Betaling med tilsendt giro 100 kr
Overtrekksrente 18 %
Rente ved for sein betaling (morarente) 8,50 %
Purregebyr 70 kr