Prisliste

Prisliste frå 1. januar 2018

Manuelle betalingstenester

Brevgiro - pr giro kr 12
Brevgiro - innsendt pr post Porto
Brevgiro - kvittering i retur (oblat) kr 20
Brevgiro - retur pga manglande dekning / feil kr 120
Overføring mellom eigne konti innmeldt til banken kr 20
Giro - levert i banken og trekt frå konto kr 40
Hastegiro - levert i banken og trekt frå konto kr 75
Girooppdrag innmeldt til banken pr telefon/epost kr 75
Utbetalingsgiro (manglar mottakar sitt kontonummer) kr 100
Fast betalingsoppdrag med melding kr 15
Ekstra kontoutskrift sendt per post kr 15
Sjekk kr 30
Bankremisse kr 75

Manuelle betalingar til utlandet

Normalbetaling - til konto kr 350
Til kunde utan konto / swiftsjekk kr 400
Telefaksadvisering kr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandsk bank 2) kr 150

Frå utlandet i valuta og NOK

SEPA-betaling 1) kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2 000 kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2 000 kr 100

Valutasetlar

Uttak av valuta via minibank kr 20
Innskot av valuta ved godskriving av konto (pr innskot) 1%, min kr 100
Uttak av valuta i banken (per uttak) 1 % min 100 kr
Uttak av valuta via minibank kundar i andre bankar kr 100

Kontantar

Innskot på privatkonto kr 0
Innskot på lagskonto kr 20
Innskot på bedriftskonto kr 40
Uttak med bankvertkort kr 50
Gebyr veksel mynt pr rull (kundar i SSF) kr 5

Tilleggskostnadar

Retting av betalingar med feil eller mangelfulle opplysningar kr 100
Alle reklamasjonar, bla stopp, endring i betalingar 3) kr 400

1) SEPA-betaling:
-Betaling i Euro mellom bankar som er medlem i SEPA-samarbeidet.
-Kostnadar må vere delt mellom avsendar og mottakar.
-Det må brukast IBAN og SWIFT / BIC ved betaling.

2) Atterhald om etterbelastning av kostnader utover kr 150.

3) Eventuelle kostnadar i utenlandsk bank kjem i tillegg.

- - - - - - - -
Atterhald om mulege feil i prislista.