Konto og betaling

Depositumskonto

Skal du leige bustad, må du vanlegvis betale eit depositum, på nokre månaders leige. Då kan du opprette ein depositumskonto i ditt namn. Kontoen kan berre disponerast av deg som skal leige og utleigar i fellesskap så lenge leigeforholdet varer.

Kvifor depositumskonto?
Du som leiger betaler inn eit depositumsbeløp, som sikrar at utleigar får dekka eventuelle krav etter at leigeforholdet er slutt som leigar er ansvarleg for. t.d. skuldig husleige, skadar på husværet og utgifter til utkasting.

Opprette depositumskonto

 • Både utleigar og den som skal leige må vere kunde i banken vår. Er ikkje leigetakar kunde? Bli kunde her med BankID. 
 • Scann signert husleigekontrakt og lagre ein kopi i PDF-format
 • Fyll ut skjema, last opp kopi av kontrakta og bestill ny konto her.
 • Når vi har fått husleigekontrakta, sender vi epost til både utleigar og leigetakar med link til signeringa. NB! Viktig med epostadresse i kontrakta.

Korleis fungerer kontoen?

 • Opna på leigar sitt namn
 • Maks summen av 6 månaders leige
 • Berre disponerast av leigar og utleigar i felleskap, så lenge leigeforholdet varer
 • Leigar kan krevje at banken utbetaler opptente renter

Avslutte depositumskonto
Etter at leigeforholdet er slutt, kan beløpet utbetalast med den andre parten sitt samtykke, rettskraftig dom eller anna avgjerd som har verknad som rettskraftig dom t.d. avgjerd i husleigetvisteutval. Banken handsamar eventuelle krav om utbetaling frå anten utleigar eller leigar i samsvar med avtalevilkåra og reglane i husleigelova.

Nyttige lenker

Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00