Sparing

Prisliste gjeld frå 12. mars 2021
Sparekonto Start 0-18 år g)Effektiv
Frå første krone 0,20%
Sparekonto PrivatEffektiv
500.000 kr og over0,20%
Inntil 500.000 kr0,10%
BustadsparingEffektiv
Bustadsparing for unge (BSU) b)2,40%
Bustadsparekonto c)1,75%
Fastrenteinnskot a)Effektiv
Fastrenteinnskot 6 mnd0,45%
Fastrenteinnskot 1 år0,65%
Fastrenteinnskot 2 år1,00%
PensjonssparingEffektiv
IPA = Indv Pensjonsavtale d)0,80%
IBP = Innskotsbasert Pensjon0,48%
Kapitalkonto Vergemål f)Effektiv
Fritt disponert0,25%
31 dagar oppseiing0,25%
Fastrente 1 år0,15%
a) Minimum innskot kr 50 000 / maksimalt innskot 4 mill kroner.
-Ved uttak før avtalt tid vert det rekna 2 % uttaksgebyr p.a. for attståande løpetid.
-Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00.
-Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta.
b) BSU = BustadSparing for Ungdom
Når kontoeigar fyller 35 år blir renta på BSU-kontoen lik Sparekonto Privat.
c) Når kontoeigar fyller 35 år blir Bustadsparekontoen fritt disponert og omgjort til ein Sparekonto Privat konto.
d) IPA = Individuell PensjonsAvtale (ikkje nysal)
Årskostnad spareavtale kr 125
f) Kapitalkonto Vergemål er sparekonti for personar med verje. Dette er innskot som er underlagt verjemålslova § 48, og skal disponerast av Statsforvaltaren.
g) Ved fylte 18 år blir vilkåra på Sparekonto Start endra. Kundar med nettbank og Visa-kort blir endra til Sparekonto Privat. For andre kundar blir konto endra til Sparekonto.
h) Sparekonto for kundar utan nettbank og/eller kort, lag og organisasjonar.
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på Finansportalen
-------------
Atterhald om moglege feil i prislista.