Servicetenester

Prisliste gjeld frå 1. januar 2021
KontantarPris
Innskot via innskotsautomat privatkonto Kr 0
Innskot på lagskonto Kr 20
Innskot på bedriftskonto Kr 75
Innskot bedriftskunde (ikkje totalkunde)Kr 200
Uttak med bankvertkortkr 50
Bestilling av setlar kr 50
Bestilling av myntrullar + pr myntrull (kundar i SSF)Kr 20 + Kr 5
ValutasetlarPris
Uttak av valuta via minibankKr 20
Uttak av valuta via minibank kundar i andre bankarKr 100
Innskot av valuta ved godskriving av konto (per innskot)1 %, min kr 100
Uttak av valuta i banken (per uttak)1 %, min kr 100
Manuelle betalingstenesterPris
Brevgiro - pr giroKr 12
Brevgiro - innsendt pr postPorto
Brevgiro - kvittering i retur (oblat)Kr 20
Brevgiro - retur pga manglande dekning/feilKr 120
Overføring mellom eigne konti innmeldt i bankenKr 20
Betaling av giro utført av banken Kr 75
Giro sendt til NetsKr 40
Giro byggelån Kr 40
Utbetalingsgiro (manglar mottakar sitt kontonummer)kr 100
Fastbetalingsoppdrag med meldingKr 15
Bestilling av utskrifter/bilag + per kontoutskrift/bilagKr 100 + kr 20
Sjekk Kr 30
BankremisseKr 100
Personleg utlevering mottakingsbevis (PUM) 4)Kr 300
Opning av avslutta konto 5)Kr 250
Stempla stadfestingKr 100
Manuelle betalingar til utlandetPris
Normalbetaling - til konto 0 - 100 000 krKr 400
Normalbetaling - til konto over kr 100 000Kr 800
Til kunde utan konto/swiftsjekk Kr 400
Stadfesting pr. e-post/faxKr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandskbank 2)Kr 150
Frå utlandet i valuta og NOKPris
SEPA-Betaling 1)Kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2000Kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2000Kr 100
Tilleggskostnader utanlandsbetalingPris
Retting av betalingar med feil eller mangelfulle opplysningarKr 100
Alle reklamasjonar; bl.a stoppe eller endring av betalingar 3)Kr 400
1) SEPA-betaling:
-Betaling i Euro mellom bankar i land som er medlem av EU/EØS
-Kostnadar må vere delt mellom avsendar og mottakar.
-Det må brukast IBAN og SWIFT/BIC ved betaling.
2) Atterhald om etterbelastning av kostnader utover kr 150.
3) Eventuelle kostnadar i utenlandsk bank kjem i tillegg.
4) Gjeld for kundar med bustadadresse i regionen Sogn og Fjordane og Bergen
5) Gjeld kontoar som er avslutta pga manglande legitimasjon og/eller kundeerklæring
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på Finansportalen
- - - - - - - -
Atterhald om moglege feil i prislista.