Grønt Rammeverk

Sparebanken Sogn og Fjordane har som ledd i sin berekraftstrategi utarbeidd eit grønt rammeverk for utferding av grøne obligasjonar. Under ser dykk linkar til rammeverket og ein ekstern vurdering av Cicero. Rammeverket er blitt klassifisert som «dark green», den høgaste klassifisering som ein kan oppnå.»

Green Bond Framework

SSF Second Opinion CICERO GREEN

Grønt rammeverk bustadlån

Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har utarbeidd eit grønt rammeverk for utferding av grøne obligasjonar med fortrinnsrett. Multiconsult AS har analysert bustadlåna og kvantifisert grønt volum, medan Sustainalytics har gjort den eksterne vurderinga av rammeverket.

Green Bond Framework

Multiconsult AS sin rapport

Sustainalytics si vurdering

 

Effekt av grøne eigedeler

I tråd med banken sin berekraftsstrategi er satsing på finansiering av grøne eigedeler viktig. Kvart år vil vil lage ein rapport som viser effekten av dei grøne eigendelane i form av redusert CO2-utslepp og korleis volumet av grøne eigedeler utviklar seg.

Reduksjonen i CO2-utslepp er berekna av Multiconsult ASA og er estimert til over 80 000 tonn CO2 i 2019.

Effekt av grøne eigedeler 2019


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00