Berekraft og samfunnsansvar

Sparebanken Sogn og Fjordane har hatt ei sentral rolle i utviklinga av lokalsamfunna i regionen. «Ei drivkraft for Sogn og Fjordane» har vore visjonen sidan banken vart skipa i 1988. Vi ønsker å vere ei verksemd som bidreg til omsilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.
Her kan du lese meir om initiativ vi støttar innanfor berekraft og samfunnsansvar.

FN sine berekraftsmål

FN sine berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for ei berekraftig framtid og inneheld mål om å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Sparebanken Sogn og Fjordane støttar opp under FN sine 17 berekraftsmål. Som bank kan vi påverke mange av måla, og vi har identifisert fire mål vi meiner vi har særleg påverknad på.
Mål 4 God utdanning
  • Banken skal legge til rette for, og følge opp, at alle tilsette har god kjennskap til, og følgjer banken sine etiske retningslinjer og retningslinjer mot økonomisk kriminalitet. Tilsette har i 2020 mellom anna gjennomført obligatorisk e-læringskurs om digital sikkerheit.
  • Gjennom «Sjef i eige liv» får elevar frå vidaregåande skular i fylket opplæring i privatøkonomi. Programmet skjer i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og det er banken sine eigne tilsette som kursar elevane. Sidan oppstart i 2013 har banken lært opp over 7000 elevar. I tillegg samarbeider banken med Ungt Entreprenørskap om «Økonomi og karriereval», som blir gjennomført i ungdomsskulen.
Mål 5 Likestilling mellom kjønna
  • Sparebanken Sogn og Fjordane har som mål å vere ein av dei mest attraktive arbeidsplassane i Sogn og Fjordane. I det legg vi også eit likestillings- og likeverdsperspektiv. Derfor har vi fokus på å ivareta og utvikle mangfald i banken, både i kvardagen og i rekruttering.
Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Banken skal gjennom si verksemd bidra til at lønnsame prosjekt og investeringar får finansiering, og gjennom dette bidra til økonomisk vekst i Sogn og Fjordane og i landet.
  • Banken skal sjølv levere tilfredsstillande inntening og gje eigarar og samfunnet tilfredsstillande avkastning på kapitalen, som er investert i banken. Banken skal vere ein inkluderande og trygg arbeidsplass
Mål 13 Stoppe klimaendringane
  • Banken skal redusere eigne klimagassutslepp og energiforbruk. Vi skal fortsette å vere miljøfyrtårnsertifisert.
  • Banken skal tilby produkt og tenester som gjer det gunstig for kunden å velje berekraftige alternativ.
  • Banken skal bidra med kunnskap og bevisstgjering og støtte berekraftige initiativ i lokalsamfunnet.

Miljøfyrtårn

Sparebanken Sogn og Fjordane er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi skal stille krav til leverandørar og samarbeidspartnarar om å ha eit bevisst forhold til berekraft. For å kunne krevje dette av andre, må vi også ha orden i eige hus. Vi ønskjer å sikre kontinuerleg redusert miljøbelastning frå eiga verksemd. For å kunne følgje opp dette, har vi årleg rapportering av klimarekneskap. Det er basert på GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), som er den mest brukte rapporteringsstandaren til berekning av ei verksemd sitt utslepp av klimagassar.

UN Global Compact

I 2019 slutta vi oss til FNs Global Compact som er FN sine rettleiande prinsipp for ansvarleg næringsverksemd. Det forpliktar oss til å drive verksemda i tråd med ti prinsipp som omhandlar menneskerett, arbeidsmiljø, miljø og anti-korrupsjon.

UNEP FI

FNs klimainitiativ innan finans (UNEP FI) er eit globalt partnerskap mellom FN og finanssektoren for å mobilisere berekraftig utvikling i bransjen. Ved at Sparebanken Sogn og Fjordane har signert, forpliktar vi oss til å følge seks prinsipp for ansvarleg bankverksemd. 190 bankar over heile verda har så langt langt signert.

Klimapartnere Vestland

Hausten 2020 gjekk vi inn som medlem i Klimapartnere Vestland. Dei skal skape ein arena for offentleg og privat nettverksbygging og vere ein plattform for utøving av samfunnsansvar i regionen. Som den største banken i Sogn og Fjordane har vi eit ansvar for å drive fram det grøne skiftet lokalt.

Berekraftsrapportering

Her finn du berekraftsrapportane våre, i tillegg til energi- og klimarekneskapet vårt.
Sjå berekraftsrapportane

Grønt rammeverk

Her finn du informasjon om det grøne rammeverket vårt for utferdig av grøne obligasjonar.
Sjå meir om grønt rammeverk