Kort og sperring

Kva gjer eg når eg har mista kortet mitt?

Då må du sperre kortet ditt. Det kan du ordne sjølv i mobilbanken. Vel kortet ditt, bla heilt nederst og vel sperre kort. Evt. ring banken sitt kundesenter på telefon 57 82 97 00 (Frå utlandet + 47 57 82 97 00). Vi har alltid ope. 

Eg har gløymt Pin-koden på kortet mitt. Kva gjer eg?

Dersom du er nettbankkunde kan du logge deg inn i nettbanken. Under menyvalet "Mine kort" og "Hent PIN" kan du hente fram pin-koden på nytt. Dersom du ikkje har nettbankavtale må du kontakte Kundesenter på tlf. 57 82 97 00 eller lokal kontor.

Kva er ein CVV2-kode?

Dette er dei 3 siste siffera du finn til høgre i signaturfeltet på kortet ditt.

Kor tid får eg tilsendt nytt kort når det skal fornyast?

Det nye kortet vil du motta ca. den 15. i den månaden det gamle kortet går ut. Dvs. at dersom kortet ditt går ut i juli, vil det nye kortet kome til deg ca 15. juli.

Kva er vekslingskursen når du bruker Visakort i utlandet ?

Visa Europa bruker eigne vekslingskursar når du betaler med kort i utlandet. Utgangspunktet skal vere beste kurs Visa oppnår mellom bankane denne dagen. Sjå vekslingskalkulator på www.visa.no - Kortbruk i utlandet.

Kor lenge er kortet mitt gyldig ?

Når det til dømes står gyldig til og med 11/13 bak på kortet ditt, tyder det at kortet er gyldig ut november 2013.

Inngår det forsikring og ulike tilleggsprodukt i Visa kortet?

Det er ingen forsikring knytta til korta Visa Classic og Visa Debet. Visa Kreditt og Visa Gold innheld reise og avbestillingsforsikring og ID-tjuveriforsikring.

Kva beløpsgrense er det på kortet mitt?

Her finn du oversikt over beløpsgrenser på dei ulike korta våre.

Kan eg betale inn pengar til Visa Kreditt, utan å vente på faktura frå banken?

Ja.

I nettbanken: For å betale inn til ditt Visa Kreditt, nyttar du kontonummer 3890 94 64800 og  KIDnummer. Det finn du på tidlegare tilsendt faktura og under detaljer på Visa kreditt i nettbanken.

Kidnummer er lik fakturakontonummer (13-siffer med 3 foranstilte nuller, til dømes.
0003950123123).

Dersom du brukar mobilbanken, trykker du på overføre, vel konto du vil betale frå, og vel «visa kredittkort» som «til konto». Legg til ønskja beløp og utfør overføringa. Det tar 2 virkedagar før betalinga syner på kortet.

Kan eg overføre eller betale pengar frå Visa Kreditt i nettbanken?

Ja. I Nettbanken finn du "Overføring frå kredittkort" i nettbank menyen. Dersom du skal betale med kortet vel du "Betal med kredittkort".

I mobilbanken vel du «betaling og overføring», frå konto legg du til «visa kredittkort».