Meir om Valutalån

Vil du vite meir om rentefastsetting, avdrag, disagio, agio, risiko og kurssikring, sjå nedanfor.

Renter

Tar utgangspunkt i banken sine innlånskostnader (cost of funds) i den aktuelle valutaen pluss eit risikopåslag (margin). Risikopåslaget representerer kredittrisikoen til kunden. Renta vert fastsett i byrjinga av kvar renteperiode, som hovudregel 3 månadar, og vert belasta etterskotsvis.

Historisk har renta på valutalån vore lågare enn rentene på tilsvarande lån i norske kroner. Rentefordelen må vegast opp mot den valutarisikoen du tar ved å velje valutalån, dersom du ikkje har inntekter i same valuta.

Avdrag

Vanlegvis blir det ikkje betalt avdrag på valutalånet i løpetida. I staden betaler kunden inn eit beløp, tilsvarande avdraget på eit serielån, til ein avsetningskonto.

Disagio

Disagio vil seie at lånet, målt mot norske kroner, aukar. Disagio oppstår når lånevalutaen styrkar seg mot norske kroner og kursen stig. Dersom disagio overstig 10% kan banken krevje innbetaling på valutalånet for å redusere lånesaldoen.

Agio

Agio vil seie at lånet, målt mot norske kroner, vert redusert. Agio oppstår når valutaen du har lånt svekkar seg mot norske kroner og kursen går ned. Det er ikkje høve til å få agioen utbetalt utan å avslutte lånet.

Risiko

Dersom kundar med valutalån ikkje har ein underliggande kontantstraum i den aktuelle valutaen, vil eksponeringa i valuta sett på som rein spekulasjon. Valutakursar svingar mykje i takt med tilbod/etterspørsel og forventningar om framtidig rentenivå.

Døme: Frå september 2008 til januar 2009 gjekk kursen på Euro mot NOK frå 8,00 til 10,00. Motverdien av eit valutalån på EUR 200.000 ville gått frå NOK 1.600.000 til NOK 2.000.000. Denne kursendringa ville medført eit tap på NOK 400.000 eller 25%.

Kurssikring (terminsikring)

Du kan når som helst kurssikre lånet mot norske kroner fram til neste renteforfall. Kurssikring gjer du direkte med Sparebanken Sogn og Fjordane sitt meklarbord. Ved å kurssikre lånet er du tilbake til det norske rentenivået.


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00