Obligatorisk tenestepensjon

Innskotspensjon er ei bedriftsbetalt pensjonsavtale som kvar medarbeidar får som tillegg til ytelsane frå folketrygda.

Fordel for bedrifta

 •  Attraktiv/framtidsretta arbeidsplass tenkjer på tilsette si framtid som pensjonist
 • Oversiktleg/lett forståeleg ordning både for bedrift og tilsett
 • Lett tilgang til oversikt og evt. endringar av avtalen på nett
 • Bedrifta får frådrag for innbetalt beløp
 • Banken er kontaktpunkt både for bank-og pensjonstenester
 • Låge kostnader


Fordel for tilsette 

 • Sikrare pensjonsøkonomi (ikkje så kraftig nedgang i disp. inntekt "over natta")
 • Sparesaldo ikkje skattlagd før utbetaling som pensjonist etter 67 år
 • Tilsette kan sjølv bestemme korleis sparebeløpet skal forvaltast ved eigen risikovilje og tidshorisont
 • Rådgjeving frå din kontaktperson i banken saman med spisskompetanse på pensjonssparing
 • Sparekapitalen er den enkelte sin eigedom og kan takast med til ny arbeidsgjevar


Premiefritak

Bedrifta må teikne premiefritak for innskot/premie. Dette vil sikre at arbeidstakar
som blir ufør framleis vil tene opp alderspensjon i pensjonsordninga.

Krav til bedrifta 

 • Alle tilsette over 20 år med minst 20% stilling skal vere med
 • Bedrifta må ha minst to tilsette, eller ein tilsett uten eigarinteresser
 • Alle skal ha same pensjonsordning
 • Pensjonsutbetaling frå 67 år
 • Utbetalingstid minimum 10 år
 • Bedrift med meir enn 15 tilsette treng eiga styringsgruppe

 

Kva kan bedrifta spare for tilsette?

Det er opp til bedrifta å bestemme kva pensjonsavtale dei vil ha for sine tilsette:

 • Minimumssatsen er 2 % av løn mellom 1 G og 12 G
 • Kan spare inntil 7 % av løn opp til 12 G
 • Mogeleg med tilleggsinnskot på inntil 18,1 % av løn mellom 7,1 G og 12 G (totalt 25,1%)
 • Kan velge om innskota skal gjelde frå første lønskrone eller berre for løn som overstig 1 G

Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00