Selskapsformer

Før du startar bedrifta di må du avgjere selskapsform. Valet er viktig då det har betydning for skatte- og avgiftsforhold og trygderettar. Nedanfor kan du lese om dei tre vanlegaste selskapsformene.

Aksjeselskap

Ingen av eigarane (aksjonærane) har personleg ansvar for selskapet sine forpliktelsar.
Eigarane i aksjeselskapet kan berre tape det aksjeinnskotet dei har betalt inn til selskapet. Kreditorane kan berre gå til selskapet med sine krav.
Reglar i aksjelova avgrensar eigarane sin adgang til å ta penger ut frå selskapet.

Ein aksjekapital på minimum 30 000 kroner til saman. Aksjeinnskotet må bekreftast av revisor eller ein finansinstitusjon som f.eks. bank, før selskapet kan bli registrert i Føretaksregisteret. Meir om Aksjeselskap - sjå Altinn.no

Ansvarleg selskap

Er ein samanslutning der to eller fleire eigarar (deltakarar) samla eller kvar for seg har eit ubegrensa personleg ansvar for verksemda si gjeld.

Det er i praksis to hovedformer av ansvarlege selskap:

  1. Eit ansvarleg selskap (ANS) der alle deltakarane har eit ubegrensa og personleg ansvar for heile gjelda (solidaransvar). Det éin deltakar ikkje kan betale, kan krevast heilt og fullt frå kven som helst av dei andre deltakarane.
  2. Eit selskap med delt ansvar (DA) der deltakarane samla har eit ubegrensa og personleg ansvar for heile selskapsgjelda, men kvar deltakar kan berre belastast opptil sin eigarandel. Kor stor eigarandel kvar deltakar har, må framgå av selskapsavtalen.

Meir om Ansvarleg selskap - sjå Altinn.no

Enkeltpersonføretak

Ei organisasjonsform der ein fysisk person står ansvarleg for ei næringsverksemd. Dvs.har fullt økonomisk ansvar for verksemda si gjeld og forpliktelsar.

Eigaren avgjer alt i føretaket, og må som hovudregel vere myndig (18 år). Han/ho må ikkje vere busett i riket, men føretaket må ha adresse i Norge. Eigaren av eit enkeltpersonføretak pliktar ikkje å sette til side pengar spesielt for selskapet, (skyte inn kapital), siden han/ho uansett står personleg ansvarleg.
Meir om Enkeltpersonføretak - sjå Altinn.no


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00