Klientkonto

Klientkonto er tilpassa klientforvaltarar til innskot av klientane sine innskotsmidlar. Den kan opprettast i anten klientforvaltaren eller i klienten sitt namn, men kan berre disponerast av klientforvaltaren.

Aktuelle klientforvaltarar vil vere sjølvstendige advokatar, eigedomsmeklarar, overformynderi etc.

Klientkonto vil vere særleg aktuelt for konkursbu og dødsbu som er styrt av ein advokat.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00